Görev ve Yetkiler
18 Mart 2022

MADDE 8 – (Değişik:17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) (1) Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere sağlık otelleri ve anne otellerinin planlanması, standartlarının belirlenmesi, planlamalara uygun olarak kurulması ve işletilmesi, bakım hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi, personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

b) Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele yönelik yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak, Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek, klinik araştırmalara yönelik oluşturulan komisyonların sekretaryasını yapmak, ulusal ve uluslararası seminer, eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak, güncel ve konu ile ilgili yayınları izlemek.

c) Hizmet alımı yöntemi ile temin edilen sağlık otelciliği hizmetlerinin hizmet alımı öncesinde ve hizmet sırasındaki uygulama ve denetim esaslarını belirlemek.

ç) Sağlık tesislerinde sağlık otelciliği hizmetlerinde görev yapan personelin oryantasyon ve hizmet içi eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek.

d) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek personelin iş ve işlemlerini yürütmek.